Конкурс 2020/2021

Висока медицинска школа струковних студија
"Милутин Миланковић"

Београд, Црнотравска 27

АКРЕДИТОВАНА ОД СТРАНЕ КОМИСИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА
Уверење, број: 612-00-03250/2016-06, од 07.07.2017. године

Расписује

КОНКУРС

за упис студената у школску 2020/2021. годину

 

1. Висока медицинска школа струковних студија врши упис на студијске програме (други уписни рок):

 • СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР
  до 60 студената на прву годину основних струковних студија
 • СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
  до 20 студената на прву годину основних струковних студија
 • СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ
  до 20 студената на прву годину основних струковних студија

Услов за упис је завршена средња школа у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит из предмета Биологија.

Припремна питања за полагање пријемног испита.

Редослед кандидата за упис на прву годину студија утврђује се на основу успеха из средње школе и резултата пријемног испита, тако да кандидат може освојити највише 100 бодова. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у свим разредима помножен са два, тако да кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. По основу полагања пријемног испита кандидат може остварити највише 60 бодова (услов да је пријемни положен је остварен 31 бод). У случају једнаког броја остварених бодова предност има кандидат са већим бројем бодова са пријемног испита.

Поступак за упис кандидата у прву годину студија спроводи комисија Школе.

Комисија обавља следеће послове: прегледа пријаве учесника конкурса, одређује време полагања пријемног испита, утврђује редослед кандидата и објављује на огласној табли Школе листу кандидата који су стекли услов за упис прве године студија, као и листу кандидата који нису стекли услов за упис на студије.

Документа за упис:

Kандидати приликом подношења пријаве на конкурс достављају следећа документа:

 • оверене фотокопије сведочанстава свих разреда завршене средње школе,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњоj школи,
 • кандидати који средњу школу нису завршили у Р. Србији, у обавези су да доставе нострификована сведочанства и диплому срење школе,
 • фотокопију личне карте,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • лекарско уверење (не старије од 6 месеци),
 • две фотографије (3,5x4,5),
 • доказ о уплати административних трошкова уписа и полагања пријемног испита, у износу од 60 евра, у динарској противвредности, по средњем курсу НБС, првог радног дана у месецу, за текући месец.

Пријаве учесника конкурса за упис студената у школску 2020/2021. годину, на основним струковним студијама подносе се од 31.08.2020. године, до 04.09.2020. године

Квалификациони испит из предмета „Биологија“ полаже се 07.09.2020. године, са почетком у 11:00h (по одлуци Комисије за упис).

Коначни резултати са квалификационог испита (листа кандидата) биће објављени 08.09.2020. године, на огласној табли ВМШ "ММ".

Упис кандидата који су стекли право уписа вршиће се од 09.09.2020. године, до почетка школске 2020/2021. године.

Школарина:

Висина год. школарине за ОСС, за шк. 2020/2021. год. биће објављена  на огласној табли и сајту Високе медицинске школе струковних студија "Милутин Миланковић“.

 


 

Приговор на редослед кандидата за упис на студије:

Учесник конкурса може поднети приговор директору Школе на редослед кандидата за упис на студије, у року од три дана, од дана објављивања ранг листе пријављених кандидата. Директор Школе решава по приговору из става 1. овог члана у року од три дана, од дана подношења приговора. Против решења директора учесник конкурса може уложити жалбу Савету Школе, у року од три дана од дана пријема решења. Савет решава по жалби у року од три дана, од дана подношења жалбе. Одлука Савета је коначна.

Додатне информације о упису и пријемном испиту:

 • 011/3530-603 и 011/3530-633
 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • www.vmsmmilankovic.edu.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Вежбе из Методологије истраживања у сестринству ће се одвијати у простору школе сваког четвртка, почев од 04.03.2021. године са почетком од 15 часова у учионици 4.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

On-line настава

Свети Сава

SWF file not found. Please check the path.