Open menu

  Мастер струковне студије - ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

   

  Мастер струковне студије за струковне мастер медицинске сестре-техничаре представљају високо стручну едукацију медицинског кадра са акцентом на струковном теоријском и практично примењивом знању.

  Модерно конципиран наставни план и програм, високо професионални и реномирани наставни кадар, са великим клиничким искуством, као и реномиране наставне базе, гарантују оптималну едукацију високог струковног медицинског кадра. Садржај студијског програма покрива сва подручја битна за образовање и рад будуће струковне мастер медицинске сестре-техничаре за поједине области здравствене неге. Програм је усклађен са сличним студијским програмима у околним земљама и Европи. Методе извођења наставе су осавремењене видео презентацијама, демонстрацијама и потпуним увежбавањем потребних вештина, дискусионим групама, јавним часовима, елементима истраживачке методологије у сестринству, радом на рачунарима, информатиком и статистиком, менторским праћењем сваког студента и на крају израдом завршног мастер рада. Студент завршава студије израдом и одбраном мастер рада из једног од једног од стручно-апликативних предмета.

  Суштина овог студијског програма је теоријска и практична едукација за струковне мастер медицинске сестре-техничаре који треба да усвоје вештине које се примењују у савременим облицима здравствене неге болесника, да овладавају руковањем модерним електронским апаратима за праћење виталних параметара пацијената (мониторинг) и основама примене компјутеризованих апарата у савременој дијагностици и терапији, као и принципима припреме и праћења примене одговарајућих процедура неге и лечења. Програм је структуриран у складу са следећим принципима, дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије, као и Болоњском декларацијом:

  • Мастер струковне студије трају две године (четири семестра).
  • Настава из једног предмета се изводи у току једног семестра.
  • Студијски програм има укупно 16 предмета, а од тог броја студент полаже 14, уз завршавање 240 сати клиничке стручне праксе и одбрану завршног рада.
  • На првој години студија студент има седам предмета и стручну праксу.
  • На другој години студија студент има пет предмета (три обавезна предмета и два изборна предмета), стручну праксу, предмет завршног мастер рада (ПИР) и мастер рад.
  • Студент је оптерећен активном наставом до 24 часa, током једне радне недеље.
  • Примењен је европски систем преноса бодова (кредита) - ЕСПБ.
  • Струковне мастер студије имају укупно 120 ЕСПБ.
  • Укупан број ЕСПБ, за сваки предмет, студент остварује на основу степена извршавања предиспитних и испитних обавеза.
  • Оцењивање студената се изводи оценама од 5 до 10, односно на основу европске скале, која је истоветна за све земље Европе, које припадају европском образовном простору.
  • Сви предмети, предвиђени наставним планом и програмом, подељени су на обавезне (12) и изборне (4). Са листе изборних предмета, студент се опредељује за укупно два изборна предмета у току студирања.

  Обезбеђено је континуирано праћење и анализа успешности студирања, на основу којих се доносе мере за побољшање процеса образовања и успешности студирања.

  Студијски програм мастер струковних студија Здравствена нега има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему јер омогућава образовање високопрофесионалног кадра са широким спектром знања и вештина у области здравствене неге.  Студијски програм мастер струковних студија Здравствена нега има јасно дефинисану сврху и улогу и у здравству и одговара нараслим потребама за здравственим особљмем које је високо стручно обучено за савремену негу болесника и примену модерне технологије у процесу неге, као и у мониторингу, дијагностици и терапији болесника. Високо образована струковна мастер медицинска сестра-техничар треба да усвоји и основна знања и вештине потребне за организацију и руковођење у појединим секторима у оквиру здравствених институција (амбулантама, диспанзерима, болницама, клиникама, итд.).

  Програм мастер струковних студија у области здравствене неге обезбедиће додатне опште и специфичне вештине фокусиране на унапређење знања о превенцији здравља, значају квалитета живота у вези са здрављем, као и на холистички и мултидисциплинарни приступ у планирању, организацији, супервизији, контроли квалитета и евалуацији пружених услуга корисницима.

   

  Сврха студијског програма је:

  1. Подизање нивоа стручних компетенција струковних мастер медицинских сестара: високо образована струковна мастер медицинска сестра-техничар мора, по завршетку мастер струковних студија, бити оспособљена за реалан, свакодневни практичан рад са пацијентима у процесу сестринске неге, тј. да у потпуности влада струковним вештинама, оптималним и ефикасним процедурама, методама и техникама неге болесника којима је потребна додатна здравствена брига и заштита. Та знања и вештине ће струковним мастер медицинским сестрама-техничарима омогућити рад на пословима здравствене неге, али и превенције, лечења и рехабилитације оболеле деце, одраслих и старих људи у здравству, а поред тога и рад у секторима социјалне заштите, образовања итд.
  2. Усклађивање образовања са реалним потребама друштва и система здравствене заштите. Струковне мастер медицинске сестре-техничари својим професионалним радом допринеће развоју здравственог система у Републици Србији.
  3. Усклађивање образовања мастер струковних медицинских сестара Републике Србије са образовањем медицинских сестара у Европи и омогућавање трансфера стечених кредита.
  4. Увођење система квалитета у образовању у оквирима међународних стандарда. Високо образована струковна мастер медицинска сестра-техничар мора да усвоји и основна знања и вештине потребне за организацију рада и руковођење у појединим секторима у оквиру здравствених институција.
  5. Процес струковне едукације у Високој медицинској школи струковних студија "Милутин Миланковић", уз сталне иновације наставних планова и програма и увођење нових знања и вештина, подразумева и негујућ однос према развијању хуманих и етичких принципа рада у здравственој струци, у складу са свим прихваћеним међународним етичким кодексима.

   

  Циљеви студијског програма мастер струковних студија Здравствена нега су:

  1. Да струковним мастер медицинским сестрама-техничарима пружи максимум савременог теоријског знања из медицине и тангентних подручја, неопходног за ефикасан рад у здравственој нези пацијената и других клијената који траже додатну здравствену негу и заштиту.
  2. Да струковним мастер медицинским сестрама-техничарима пружи могућност оптималног савладавања и реалног увежбавања вештина, односно процедура, метода и техника, неопходних за процес савремене здравствене неге болесника у различитим областима медицине.
  3. Да струковним мастер медицинским сестрама-техничарима, у склопу најсавременије едукације и менторског рада, пружи елементе контроле, праћења и истраживања у процесу здравствене неге различитих популација болесника и клијената, који би на бази савремене информатичке и статистичке анализе били основ за даље унапређење процеса здравствене неге.
  4. Да струковним мастер медицинским сестрама-техничарима, поред савременог теоријског знања и увежбавања и усвајања практичних вештина у процесу здравствене неге, пружи и довољно општег и допунског образовања кроз изборне предмете и едукативне курсеве и семинаре.
  5. Да кроз цео процес едукације струковних мастер медицинских сестара-техничара провејава дух хуманости, посвећености и етичности, тако неопходан за квалитетан рад здравствених радника и сарадника.

   

  Компетенције свршених студената студијског програма мастер струковних студија Здравствена нега

  Студијски програм мастер струковних студија Здравствена нега дизајниран је да оспособи свршене студенте да:

  • примењују напредна теоријска и практична стручна знања и постављају и примењују стандарде здравствене неге у свим специјалистичким гранама медицине самостално или у тиму,
  • тачно примењују дијагностичке и терапијске процедуре,
  • критички размишљају и решавају сложене и непредвидиве проблеме, користећи сву медицинску опрему и апарате неопходне за рад, а уз поштовање етичких стандарда професије и закона,
  • раде на превенцији болести и промоцији и очувању здравља,
  • успешно комуницирају са пацијентима којима пружају и основну психолошку подршку, а комуницирају и са породицама пацијената и члановима медицинског тима,
  • користе информационе технологије и ресурсе,
  • организују, контролишу и обучавају друге за рад,
  • планирају и спроводе истраживања у области сестринства, обрађују податке уз помоћ статистичких поступака и објављују налазе истраживања широј стручној јавности,
  • планирају и воде здравствену документацију и евалуирају процес здравствене неге,
  • прате и усвајају новине у овој области, радећи стално на свом усавршавању и унапређивању праксе.

  Исходи учења подразумевају, између осталог, извођење различитих дијагностичких и терапијских процедура и техника у оквиру здравствене неге, руковање свим апаратима неопходним за дијагностичке и терапијске процедуре, коришћење информационих технологија, управљање процесом неге, вођење документације, спровођење здравствено васпитног рада  итд.

  Свршени студенти бивају оспособљени за рад на превенцији, лечењу и рехабилитацији у адекватним здравственим установама (болничким и клиничким одељењима, диспанзерима и амбулантама) и специјалним установама и центрима као и у склопу кућног лечења (ванболничким условима). Од студената који заврше овај програм очекујемо и да повећају стручну и стваралачку ефикасност, као и да се оспособе за даље стручно усавршавање.

   

  Структура студијског програма:

  Редни број

  Шифра

  Назив

  Сем.

  Активна настава

  Ост.

  ЕСПБ

  Обавезни/
  Изборни

  О/И

  Тип предмета

  П

  В

   ДОН

  СИР/ПИР

  ПРВА ГОДИНА

  1.

  МСС001

  Хомеостатски системи

  I

  30

  30

  0

  0

  60

  4

  О

  Стручно-апликативни

  2.

  МСС003

  Вештине комуникације у здравственом тиму

  I

  45

  45

  0

  0

  105

  7

  О

  Академско-општеобразовни

  3.

  МСС007

  Квалитет живота у вези са здрављем

  I

  45

  45

  0

  0

  105

  7

  О

  Академско-општеобразовни

  4.

  МСС010

  Сестринске процедуре здравствене неге у интерној медицини

  I

  60

  60

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни

  5.

  МСС005

  Поремећаји хомеостазе

  II

  30

  30

  0

  0

  60

  4

  О

  Стручно-апликативни

  6.

  МСС011

  Сестринске процедуре здравствене неге у хирургији

  II

  60

  60

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни

  7.

  МСС025

  Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега

  II

  60

  60

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни

  8.

  МСС004

  Стручна пракса 1

  II

  0

  0

  0

  0

  120

  8

  О

  Стручно-апликативни-клинички

  Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години

  330

  330

  0

  900

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  630

  900

  60

   

   

  ДРУГА ГОДИНА (ЗАВРШНА ГОДИНА)

  9.

  МСС009

  Квалитативнa и квантитативнa истраживања у сестринству

  III

  30

  30

  0

  0

  60

  4

  О

  Стручно-апликативни

  10.

  МСС012

  Сестринске процедуре здравствене неге у периоперативној медицини

  III

  75

  75

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни

  11.

  МСС002

  Здравствена нега заснована на доказима

  III

  45

  45

  0

  0

  90

  6

  О

  Стручно-апликативни

  12.

  МСС008

  Стручна пракса 2

  III

  0

  0

  0

  0

  120

  8

  О

  Стручно-апликативни-клинички

  13.

  МСС006

  Изборни блок 1: Превенција и унапређење менталног здравља

  IV

  30

  30

  0

  0

  75

  5

  И

  Стручно-апликативни

  13.

  МСС020

  Изборни блок 1: Психомоторни развој детета и стимулација развоја

  IV

  30

  30

  0

  0

  75

  5

  И

  Стручно-апликативни

  14.

  МСС021

  Изборни блок 2: Психологија интерперсоналних односа

  IV

  30

  30

  0

  0

  75

  5

  И

  Стручно-апликативни

  14.

  МСС022

  Изборни блок 2: Рационална фармакотерапија

  IV

  30

  30

  0

  0

  75

  5

  И

  Стручно-апликативни

  15.

  МСС023

  Предмет мастер завршног рада (ПИР)

  IV

  0

  0

  0

  180

  0

  12

  О

  Стручно-апликативни-клинички

  16.

  МСС024

  Мастер рад

  IV

  0

  0

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни-клинички

  Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови) и ЕСПБ на години

  210

  210

  180

  720

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  600

  720

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

  1230

  1620

  120

   

   

   

  Књига предмета   Књига наставника
   

   

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.