Open menu

  Струковни медицински радиолог

   

  Основне струковне студије у оквиру студијског програма Струковни медицински радиолог представљају високо стручну едукацију медицинског кадра са акцентом на струковном теоријском и практично примењивом знању. Модерно конципиран наставни план и програм, високо професионални и реномирани наставни кадар, са огромним клиничким искуством, као и реномиране наставне базе, гарантују оптималну едукацију високог струковног медицинског кадра. Садржај студијског програма покрива сва подручја битна за образовање и рад будућег струковног медицинског радиолога у областима радиографије, радиодијагностике и радиотерапије. У контексту оспособљавања студената за шири спектар компетенција, у студијски програм укључена је и дијагностичко-терапијска едукација из области нуклеарне медицине. Програм је усклађен и чак унапређен у односу на сличне студијске програме у околним земљама и Европи.

  Методе извођења наставе су осавремењене видео презентацијама, демонстрацијама и потпуним увежбавањем потребних вештина, дискусионим групама, јавним часовима, елементима истраживачке методологије у радиологији, радом на рачунарима, информатиком и статистиком, менторским праћењем сваког студента и на крају израдом завршног рада. Суштина овог студијског програма је теоријска и практична едукација за струковне медицинске радиологе који треба да усвоје вештине које се примењују у савременим областима радиографије, радиодијагностике и радиотерапије и да овладају руковањем модерним електронским апаратима за примену одговарајућих процедура, односно метода и техника.

  Програм је дефинисан у складу са следећим принципима, дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије, као и Болоњском декларацијом:

  • Основне струковне студије трају три године (шест семестара).
  • Настава из једног наставног предмета се изводи у току једног семестра.
  • Студијски програм има укупно 35 предмета, а од тог броја студент полаже 30, уз завршавање 1710 сати клиничке стручне праксе, примењени истраживачки рад кроз предмет завршног рада и одбрану завршног рада.
  • На првој години студија студент има 12 наставних предмета (10 обавезних предмета и 2 изборна предмета) и стручну праксу.
  • На другој години студија студент има 8 наставних предмета (7 обавезних предмета и 1 изборни предмет) и стручну праксу,
  • На трећој години студент има 10 наставних предмета (7 обавезних предмета и 3 изборна предмета), стручну праксу, предмет завршног рада (ПИР) и завршни рад
  • Студент је оптерећен активном наставом до 23 часовa, током једне радне недеље.
  • Примењен је европски систем преноса бодова (кредита) – ЕСПБ.
  • Основне струковне студије имају укупно 180 ЕСПБ.
  • Укупан број ЕСПБ, за сваки предмет, студент остварује на основу степена извршавања предиспитних и испитних обавеза.
  • Оцењивање студената се изводи оценама од 5 до 10, односно на основу европске скале, која је истоветна за све земље Европе, које припадају Европском образовном простору.
  • Сви предмети, предвиђени наставним планом и програмом, подељени су на обавезне (24) и изборне (6). Студијским програмом је предвиђено шест изборних блокова, од чега четири са два изборна предмета између којих се студент опредељује, и два изборна блока са три изборна предмета од којих студент бира један. Са листе изборних предмета, студент се опредељује за укупно шест изборних предмета у току студирања.

  Обезбеђено је континуирано праћење и анализа успешности студирања, на основу којих се доносе мере за побољшање процеса образовања и успешности студирања.

   

  Сврха студијског програма је:

  1. Подизање нивоа стручних компетенција: високо образовани струковни медицински радиолог мора, по завршетку основних струковних студија, бити оспособљен за реалан, свакодневни практичан рад са пацијентима у областима радиографије, радиодијагностике и радиотерапије, тј. да у потпуности влада струковним вештинама, оптималним и ефикасним процедурама, методама и техникама. Та знања и вештине ће им омогућити рад у оквиру примарне, секундарне  и терцијарне здравствене заштите. То подразумева рад у дијагностичким службама домова здравља, општих болница, здравствених и клиничких центара и радиолошких института.
  2. Усклађивање образовања са реалним потребама друштва и система здравствене заштите. Струковни медицински радиолози својим професионалним радом допринеће развоју здравственог система у Републици Србији.
  3. Усклађивање образовања овог кадра у Републици Србији са образовањем истог у Европи и омогућавање трансфера стечених кредита.
  4. Увођење система квалитета у образовању у оквирима међународних стандарда. Високо образовани струковни медицински радиолог мора да усвоји и основна знања и вештине за познавање организације и руковођења у здравственим институцијама.
  5. Процес струковне едукације у ВМШСС "Милутин Миланковић", уз сталне иновације наставних планова и програма и увођење нових знања и вештина, подразумева и негујућ однос према развијању хуманих и етичких принципа рада у здравственој струци.

   

  Циљеви студијског програма:

  1. Да струковним медицинским радиолозима пружи максимум савременог теоријског знања из медицине и додирних подручја, неопходних за ефикасан рад у радиографији, радиодијагностици, радиотерапији и другим радиолошким областима.
  2. Да струковним медицинским радиолозима пружи могућност оптималног савладавања и реалног увежбавања вештина, односно процедура, метода и техника, неопходних за рад у областима радиографије, радиодијагностике и радиотерапије.
  3. Да струковним медицинским радиолозима у склопу најсавременије едукације и менторског рада, пружи елементе контроле, праћења и истраживања у областима радиографије, радиодијагностике и радиотерапије, који би на бази савремене информатичке и статистичке анализе били основ за даље унапређење процеса ране детекције, правовремене дијагностике, терапије и побољшања едукације струковних медицинских радиолога.
  4. Да струковним медицинским радиолозима, поред савременог теоријског знања и увежбавања и усвајања практичних вештина у областима радиографије, радиодијагностике и радиотерапије, пружи и довољно општег и допунског образовања кроз изборне предмете и едукативне курсеве и семинаре.
  5. Да кроз цео процес едукације струковних медицинских радиолога провејава дух хуманости, посвећености и етичности, неопходан за квалитетан рад здравствених радника и сарадника.

   

  Компетенције дипломираних студената

  Студијски програм основних струковних студија Струковни медицински радиолог дизајниран је да омогући студентима стицање општих и предметно-специфичних компетенција. Конкретно, овај студијски програм ће омогућити студентима да стекну следеће опште компетенције:

  • да критички размишљају и решавају сложене и непредвидиве проблеме, користећи сву медицинску опрему и апарате неопходне за рад, а уз поштовање етичких стандарда професије и закона,

  • да користе савремене информационе технологије у медицинској радиологији,

  • да успешно комуницирају у оквиру здравственог тима, са пацијентима којима пружају и основну психолошку подршку и са породицама пацијената,

  • да планирају и спроводе истраживања у области медицинске радиологије, обрађују податке уз помоћ одговарајућих статистичких процедура и објављују налазе истраживања широј стручној јавности,

  • да раде на превенцији болести и промоцији и очувању физичког и менталног здравља у адекватним здравственим установама и радиолошким институтима, специјалним установама и центрима, као и у склопу кућног лечења,

  • да воде тимски рад, прихвате и узму у обзир конструктивну критику и коментаре и успешно развијају интерперсоналне односе у радном окружењу,

  • да у практичном раду примене стечена медицинска и друга знања у складу са савременим биопсихосоцијалним приступом у здравственом раду,

  • да у практичном раду примене стечена медицинска и друга знања у доношењу одлука у свакодневној клиничкој пракси.

  Поред наведених општих, студијски програм Медицинска радиологија ће омогућити свршеним студентима да стекну и следеће предметно-специфичне компетенције:

  • да изводе различите дијагностичке и терапијске процедуре и технике у медицинској радиологији и воде здравствену документацију,

  • да разумеју основне принципе радиографије и класичне радиографске технике,

  • да разумеју и спроводе мере радиолошке заштите,

  • да разумеју принципе рада апарата за радиолошку дијагностику,

  • да познају савремену радиотерапијску опрему и рад са њом,

  • да разумеју основе радиотерапије и специјалне радиотерапије,

  • да разумеју основне принципе конвенционалних радиолошких метода и стекну практична знања из области,

  • да разумеју основне принципе добијања контраста у рендген, МРИ и ултразвучној дијагностици, разумеју контрастност и значај контрастних средстава, познајуда врсте контрастних средстава и њихове карактеристике,

  • да разумеју методе добијања МР слике и разумеју могућности и начине њене клиничке примене,

  • да разумеју методе добијања медицинске слике у нуклеарној медицини и могућности њихове клиничке примене, као и примене нуклеарне медицине у лечењу појединих болести,

  • да разумеју поступке у интервентној радиологији,

  • да разумеју и спроводе кнтролу уређаја и процеса у медицинској радиологији,

  • да разумеју клиничку примену компјутеризоване томографије, ултразвучне дијагностике и других тангентних радиолошких техника.

  Исходи учења су усаглашени са националним оквиром квалификација, у директној су вези са компетенцијама свршених студената и подразумевају извођење различитих радиографских, радиотерапијских и радиодијагностичких процедура, третмана и техника у оквиру здравственог рада у области медицинске радиологије, руковање свим радиолошким апаратима неопходним за дијагностичке и терапијске процедуре, коришћење информационих технологија, управљање процесом рада у радиолошким службама и вођење документације, спровођење радиолошког васпитног рада итд. Свршени студенти оспособљени су за рад у радиолошким и другим службама у здравственим установама различитог типа (болничким и клиничким одељењима, диспанзерима и амбулантама) и специјалним установама и центрима као и у ванболничким условима. Од студената који заврше овај програм очекујемо и да повећају стручну и стваралачку ефикасност, као и да наставе усавршавање на вишим степенима образовања.

   

  Структура студијског програма:  

  Редни број

  Шифра

  Назив

  Сем.

  Активна настава

  Ост.

  ЕСПБ

  Обавезни/
  Изборни

  Тип предмета

  П

  В

   ДОН

  СТИР/ИР

  ПРВА ГОДИНА

  1.

  ОСС001

  Анатомија

  1

  2

  1

  0

  0

  5

  5

  обавезни

  СС

  2.

  ОСС002

  Физиологија

  1

  2

  1

  0

  0

  5

  5

  обавезни

  СС

  3.

  ОСС068

  Радиолошка физика

  1

  2

  2

  0

  0

  6

  6

  обавезни

  СС

  4.

  ОСС004

  Социјална медицина

  1

  2

  0

  0

  0

  3

  3

  обавезни

  АО

  5.

  ОСС069

  Основи радиографије

  1

  2

  2

  0

  0

  6

  6

  обавезни

  СА

  6.

  ОСС006

  Енглески језик

  1

  2

  1

  0

  0

  3

  3

  обавезни

  АО

  7.

  ОССР01

  Изборни блок 1

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС037

  Информатика са статистиком у здравству

  1

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

   

  ОСС044

  Специфичности у пружању здравствених услуга особама са неуроразвојним поремећајима

  1

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  8.

  ОСС007

  Патологија

  2

  2

  1

  0

  0

  5

  5

  обавезни

  СС

  9.

  ОСС070

  Радиолошка заштита

  2

  4

  4

  0

  0

  6

  6

  обавезни

  СС

  10.

  ОСС009

  Клиничка фармакологија

  2

  2

  2

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  11.

  ОСС010

  Интерна медицина

  2

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  12.

  ОССР02

  Изборни блок 2

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС038

  Услуге раних интервенција у систему здравствене заштите

  2

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  СС

   

  ОСС047

  Промоција и превенција здравља

  2

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  13.

  ОСС071

  Стручна пракса 1

  2

  0

  0

  0

  0

  19

  5

  обавезни

  СК

  Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

  26

  16

  0

  74

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  42

   

   

   

   

  ДРУГА ГОДИНА

  14.

  ОСС072

  Класичне радиографске технике и рендген анатомија

  3

  3

  4

  0

  0

  8

  8

  обавезни

  СА

  15.

  ОСС073

  Апарати за радиолошку дијагностику

  3

  3

  4

  0

  0

  8

  8

  обавезни

  СС

  16.

  ОСС074

  Хирургија са трауматологијом

  3

  3

  0

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  17.

  ОССР03

  Изборни блок 3

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС041

  Менаџмент у здравству

  3

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

   

  ОСС042

  Здравствена економија и модели финансирања здравствене заштите

  3

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

   

  ОСС039

  Безбедносни ризици и претње по јавно здравље

  3

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  18.

  ОСС075

  Основи радиотерапије

  4

  3

  2

  0

  0

  8

  8

  обавезни

  СК

  19.

  ОСС076

  Конвенционалне радиолошке дијагностичке технике

  4

  3

  3

  0

  0

  8

  8

  обавезни

  СА

  20.

  ОСС077

  Основи нуклеарне медицине

  4

  3

  2

  0

  0

  8

  8

  обавезни

  СС

  21.

  ОСС099

  Анестезиологија

  4

  2

  2

  0

  0

  6

  6

  обавезни

  СС

  22.

  ОСС078

  Стручна пракса 2

  4

  0

  0

  0

  0

  25

  6

  обавезни

  СК

  Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

  22

  18

  0

  79

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  40

   

   

   

   

  ТРЕЋА ГОДИНА

  23.

  ОСС079

  Интервентна радиологија

  5

  2

  3

  0

  0

  6

  6

  обавезни

  СК

  24.

  ОСС080

  Савремене радиолошке дијагностичке методе

  5

  3

  3

  0

  0

  7

  7

  обавезни

  СК

  25.

  ОСС081

  Специјална радиотерапија

  5

  2

  2

  0

  0

  5

  5

  обавезни

  СС

  26.

  ОСС005

  Примењена медицинска етика

  5

  2

  0

  0

  0

  2

  2

  обавезни

  АО

  27.

  ОСС026

  Психологија личности са менталном хигијеном

  5

  3

  1

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  АК

  28.

  ОСС082

  Методологија истраживања у радиологији

  6

  2

  2

  0

  0

  3

  3

  обавезни

  АО

  29.

  ОСС083

  Контрола уређаја и процеса

  6

  2

  2

  0

  0

  3

  3

  обавезни

  СС

  30.

  ОССР04

  Изборни блок 4

  6

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

   

  ОСС088

  Савремена радиотерапијска опрема

  6

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АК

   

  ОСС043

  Здравствено васпитање

  6

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

   

  ОСС040

  Здравствена и социјална заштита у ванредним ситуацијама

  6

  2

  2

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  31.

  ОССР05

  Изборни блок 5

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС091

  Ултразвучна дијагностика

  6

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  СС

   

  ОСС092

  Компјутерска томографија и магнетна резонанца

  6

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  СС

  32.

  ОССР06

  Изборни блок 6

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС101

  Маркетинг здравствених услуга

  6

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

   

  ОСС062

  Медицинска психологија

  6

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  33.

  ОСС084

  Стручна пракса 3

  6

  2

  1

  0

  0

  43

  6

  изборни

  СК

  34.

  ОСС085

  Предмет завршног рада

  6

  0

  0

  0

  6

  0

  6

  обавезни

  СА

  35.

  ОСС086

  Завршни рад

  6

  0

  0

  0

  0

  12

  6

  обавезни

  СА

  Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

  22

  16

  6

  94

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  44

   

   

   

   

   

  Књига предмета   Књига наставника
   

   

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.