Open menu

  Упутство за одлазак на клиничку летњу стручну праксу

  • Студент долази у студентску службу са написаном (откуцаном) молбом у којој је наведен назив и адреса установе у којој жели да обави клиничку летњу стручну праксу;

  • Уколико студент нема могућности да клиничку летњу стручну праксу обави у установи по сопственом избору, израђује му се упут за једну од наставних база Школе;
  • Дневнике летње праксе студенти могу преузети на следећем линку,
  •  Дневнике клиничке летње праксе је потребно одштампати и укоричити.
  •  По пријему у наставну базу и започињању обављања клиничке летње стручне праксе студент је дужан да у Дневник летње праксе по методским јединицама евидентира (у посебним рубрикама) све што је у референтној установи савладао;
  •  Након савладаних вештина одговорно лице потврђује својим потписом (факсимилом) и печатом установе да је студент успешно обавио клиничку праксу.
  •  Дневник летње стручне праксе је предвиђен за све три године основних студија као и за специјалистичке студије и студент је у обавези да га попуњеног, потписаног и печатираног достави студентској служби после сваке обављене стручне праксе.

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.