Open menu

  Мастер струковне студије - МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГИЈА

   

  Струковне мастер студије у оквиру студијског програма Медицинска радиологија представљају високо стручну едукацију медицинског кадра са акцентом на струковном теоријском и практично примењивом знању.

  Модерно конципиран наставни план и програм, високо професионални и реномирани наставни кадар, са огромним клиничким искуством, као и реномиране наставне базе, гарантују оптималну едукацију високог струковног медицинског кадра. Садржај студијског програма покрива сва подручја битна за образовање и рад будућег струковног мастер медицинског радиолога за поједине области радиодијагностике и радиотерапије. Програм је усклађен и чак унапређен у односу на сличне студијске програме у околним земљама и Европи. Методе извођења наставе су осавремењене видео презентацијама, демонстрацијама и потпуним увежбавањем потребних вештина, дискусионим групама, јавним часовима, елементима истраживачке методологије у радиологији, радом на рачунарима, информатиком и статистиком, менторским праћењем сваког студента и на крају израдом завршног рада.

  Суштина овог студијског програма је теоријска и практична едукација за струковне мастер медицинске радиологе који треба да усвоје вештине које се примењују у савременим облицима радиодијагностике и радиотерапије и да овладају руковањем модерним електронским апаратима за примену одговарајућих процедура, односно метода и техника.

  Програм је дефинисан у складу са следећим принципима, дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије, као и Болоњском декларацијом:

  • Основне струковне студије трају две године (четири семестра).
  • Настава из једног предмета се изводи у току једног семестра.
  • Студијски програм има укупно 16 предмета, а од тог броја студент полаже 14, уз завршавање 240 сати клиничке стручне праксе и одбрану завршног рада.
  • На првој години студија студент има седам предмета и стручну праксу.
  • На другој години студија студент има пет предмета (три обавезна предмета и два изборна предмета), стручну праксу, предмет завршног мастер рада (ПИР) и мастер рад.
  • Студент је оптерећен активном наставом до 24 часa, током једне радне недеље.
  • Примењен је европски систем преноса бодова (кредита) - ЕСПБ.
  • Струковне мастер студије имају укупно 120 ЕСПБ.
  • Укупан број ЕСПБ, за сваки предмет, студент остварује на основу степена извршавања предиспитних и испитних обавеза.
  • Оцењивање студената се изводи оценама од 5 до 10, односно на основу европске скале, која је истоветна за све земље Европе, које припадају „Европском образовном простору”.
  • Сви предмети, предвиђени наставним планом и програмом, подељени су на обавезне (12) и изборне (4). Са листе изборних предмета, студент се опредељује за укупно два изборна предмета у току студирања.

  Обезбеђено је континуирано праћење и анализа успешности студирања, на основу којих се доносе мере за побољшање процеса образовања и успешности студирања.

   

  Циљеви студијског програма мастер струковних студија Медицинска радиологија су:

  1. Да струковним мастер медицинским радиолозима пружи максимум савременог теоријског знања из медицине и додирних подручја, неопходних за ефикасан рад у радиодијагностици и радиотерапији.
  2. Да струковним мастер медицинским радиолозима пружи могућност оптималног савладавања и реалног увежбавања вештина, односно процедура, метода и техника, неопходних за процесе радиодијагностике и радиотерапије.
  3. Да струковним мастер медицинским радиолозима у склопу најсавременије едукације и менторског рада, пружи елементе контроле, праћења и истраживања у процесу радиодијагностике и радиотерапије, који би на бази савремене информатичке и статистичке анализе били основ за даље унапређење процеса ране детекције, правовремене дијагностике, терапије и побољшања едукације мастер струковних медицинских радиолога.
  4. Да струковним мастер медицинским радиолозима, поред савременог теоријског знања и увежбавања и усвајања практичних вештина у процесима радиодијагностике и радиотерапије, пружи и довољно општег и допунског образовања кроз изборне предмете и едукативне курсеве и семинаре.
  5. Да кроз цео процес едукације струковних мастер медицинских радиолога провејава дух хуманости, посвећености и етичности, тако неопходан за квалитетан рад здравствених радника и сарадника.

   

  Компетенције дипломираних студената студијског програма мастер струковних студија Медицинска радиологија

  Студијски програм мастер струковних студија Медицинска радиологија дизајниран је да оспособи свршене студенте да:

  • примењују напредна теоријска и практична стручна знања самостално или у тиму,
  • спроводе радиографију делова и система тела уз употребу контрастних средстава или без њих,
  • рукују рендгенским апаратом, ЦТ-ом, магнетном резонанцом, мамографом и да асистирају при употреби ултразвучне и колор доплер дијагностике,
  • припремају и апликују дијагностичке и терапијске радиофармацеутике,
  • асистирају у процедурама интервентне радиологије,
  • маркирају, планирају и апликују радиотерапију и прате постигнуте резултате,
  • припремају пацијенте за терапију и предузимају мере заштите од зрачења,
  • критички размишљају и решавају сложене проблеме у пракси, а уз хуман и љубазан однос и поштовање прописа,
  • успешно комуницирају са пацијентима, члановима њихових породица и члановима медицинског тима,
  • организују, контролишу и обучавају друге за рад,
  • планирају и спроводе истраживања, обрађују податке уз помоћ статистичких поступака и објављују налазе истраживања широј стручној јавности,
  • воде здравствену документацију,
  • прате и усвајају новине у овој области, радећи стално на свом усавршавању.

  Исходи учења подразумевају квалитетну примену зрачења, успешно коришћење информационих технологија и свих уређаја за радиодијагностику, савладавање позиционирања и припреме пацијената, успешно примењивање доза и контрастних средстава, процењивање квалитета слике, снимање и тумачење слика, планирање радиотерапије, очување апарата итд.

  Струковни мастер медицински радиолози бивају оспособљени за рад у здравственим установама свих типова и радиолошким институтима. Од студената који заврше овај програм очекујемо и да повећају стручну и стваралачку ефикасност, као и да наставе усавршавање на вишим степенима образовања.

   

  Структура студијског програма

   

  Редни број

  Шифра

  Назив

  Сем.

  Активна настава

  Ост.

  ЕСПБ

  Обавезни/
  Изборни

  О/И

  Тип предмета

  П

  В

   ДОН

  СИР/ПИР

  ПРВА ГОДИНА

  1.

  МСС001

  Хомеостатски системи

  I

  30

  30

  0

  0

  60

  4

  О

  Стручно-апликативни

  2.

  МСС003

  Вештине комуникације у здравственом тиму

  I

  45

  45

  0

  0

  105

  7

  О

  Академско-општеобразовни

  3.

  МСС007

  Квалитет живота у вези са здрављем

  I

  45

  45

  0

  0

  105

  7

  О

  Академско-општеобразовни

  4.

  МСС016

  Контрастна средства у радиолошкој дијагностици

  I

  60

  60

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни

  5.

  МСС005

  Поремећаји хомеостазе

  II

  30

  30

  0

  0

  60

  4

  О

  Стручно-апликативни

  6.

  МСС017

  Клиничка нуклеарна медицина

  II

  60

  60

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни

  7.

  МСС018

  Клиничка примена магнетне резонанце

  II

  60

  60

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни

  8.

  МСР004

  Стручна пракса 1

  II

  0

  0

  0

  0

  120

  8

  О

  Стручно-апликативни-клинички

  Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години

  330

  330

  0

  900

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  630

  900

  60

   

   

  ДРУГА ГОДИНА (ЗАВРШНА ГОДИНА)

  9.

  МСС029

  Квалитативнa и квантитативнa истраживања у радиологији

  III

  30

  30

  0

  0

  60

  4

  О

  Стручно-апликативни

  10.

  МСС019

  Клиничка примена мултислајсне компјутеризоване томографије

  III

  75

  75

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни

  11.

  МСС030

  Медицинска радиологија заснована на доказима

  III

  45

  45

  0

  0

  90

  6

  О

  Стручно-апликативни

  12.

  МСР008

  Стручна пракса 2

  III

  0

  0

  0

  0

  120

  8

  О

  Стручно-апликативни-клинички

  13.

  МСС006

  Изборни блок 1: Превенција и унапређење менталног здравља

  IV

  30

  30

  0

  0

  75

  5

  И

  Стручно-апликативни

  13.

  МСС020

  Изборни блок 1: Психомоторни развој детета и стимулација развоја

  IV

  30

  30

  0

  0

  75

  5

  И

  Стручно-апликативни

  14.

  МСС021

  Изборни блок 2: Психологија интерперсоналних односа

  IV

  30

  30

  0

  0

  75

  5

  И

  Стручно-апликативни

  14.

  МСС022

  Изборни блок 2: Рационална фармакотерапија

  IV

  30

  30

  0

  0

  75

  5

  И

  Стручно-апликативни

  15.

  МСР023

  Предмет мастер завршног рада (ПИР)

  IV

  0

  0

  0

  180

  0

  12

  О

  Стручно-апликативни-клинички

  16.

  МСР024

  Мастер рад

  IV

  0

  0

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни-клинички

  Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови) и ЕСПБ на години

  210

  210

  180

  720

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  600

  720

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

  1230

  1620

  120

   

   

   

  Књига предмета   Књига наставника
   

   

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.