Open menu

  Студијски програми мастер струковних студија

  На основу Уверења о акредитацији студијских програма број 612-00-00353/5/2021-03, 612-00-00354/5/2021-03 и 612-00-00355/5/2021-03 од 27.01.2022. године Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета високог образовања Републике Србије, Висока медицинска школа стуковних студија „Милутин Миланковић“ уписује кандидате са завршеним основним струковним студијама на студије другог степена – мастер струковне студије у трајању од две године и обима 120 ЕСПБ, на следеће студијске програме:

  Ред. бр.

  Назив студијског програма

  Звање

  Број студената

  1.

  Здравствена нега (опширније о програму)

  Струковни мастер медицинска сестра

  21

  2.

  Физиотерапија (опширније о програму)

  Струковни мастер физиотерапеут

  14

  3.

  Медицинска радиологија (опширније о програму)

  Струковни мастер медицински радиолог

  14

   

  УСЛОВИ

  У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма:

  1. Мастер струковне студије - Здравствена нега: одговарајуће високо образовање обима најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије - струковна медицинска сестра/техничар и/или други сродни смерови.
  2. Мастер струковне студије - Физиотерапија: одговарајуће високо образовање обима најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије - струковни физиотерапеут и/или други сродни смерови.
  3. Мастер струковне студије - Медицинска радиологија: одговарајуће високо образовање обима најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије - струковни медицински радиолог и/или други сродни смерови.

  Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и дужина трајања студија на претходном образовном нивоу.

  Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама.

   

  ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ВРШИЋЕ СЕ ПО РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА И У СКЛАДУ СА КОНКУРСНИМ УСЛОВИМА. 

  Кандидат приликом пријављивања подноси следећа докумената:

  • Пријаву на конкурс (образац Пријаве добија се у Школи);
  • Диплому о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи (фотокопија оверена код нотара, оригинал на увид)
  • Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс

  Приликом уписа, студент подноси следећу документацију:

  • Фотокопија дипломе о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи, све оверено од стране нотара;
  • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
  • Уверење о држављанству
  • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
  • Уредно попуњен и потписан индекс од стране студента (добија се у Школи);
  • Два попуњена ШВ20 обрасца (добија се у Школи)
  • Две фотографије формата 3,5 х 4,5;
  • Доказ о уплати трошкова уписа
  • Потврда о радном односу за студенте из радног односа

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.