Open menu

  Струковни физиотерапеут

   

  Основне струковне студије у оквиру студијског програма Струковни физиотерапеут представљају високо стручну едукацију медицинског кадра са акцентом на струковном теоријском и практично примењивом знању. Модерно конципиран наставни план и програм, високо професионални и реномирани наставни кадар, са огромним клиничким искуством, као и реномиране наставне базе, гарантују оптималну едукацију високог струковног медицинског кадра на нивоу основних струковних студија. Садржај студијског програма покрива сва подручја битна за образовање и рад будућег струковног физиотерапеута за поједине области хабилитације и рехабилитације. Програм је усклађен и у извесној мери унапређен у односу на сличне студијске програме у околним земљама и Европи.

  Методе извођења наставе су осавремењене видео презентацијама, демонстрацијама и потпуним увежбавањем потребних вештина, дискусионим групама, јавним часовима, елементима истраживачке методологије у хабилитацији и рехабилитацији, радом на рачунарима, информатиком и статистиком, менторским праћењем сваког студента и на крају израдом завршног рада. Суштина овог студијског програма је теоријска и практична едукација за струковне физиотерапеуте који треба да усвоје вештине које се примењују у савременим концептима рехабилитације болесника у различитим областима медицине и код различитих обољења у неурологији, ортопедији, хирургији, интерној медицини, онкологији, спортској медицини и др., да овладају руковањем модерним електронским апаратима за примену одговарајућих физикалних модалитета и рехабилитацијских процедура, и да усвоје најсавременије хабилитационе и рехабилитационе методе и технике. Програм је структуриран у складу са следећим принципима, дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије, као и Болоњском декларацијом:

  • Основне струковне студије трају три године (шест семестара).
  • Настава из једног наставног предмета се изводи у току једног семестра.
  • Студијски програм има укупно 35 предмета, а од тог броја студент полаже 30, уз завршавање 1245 сати клиничке стручне праксе, примењени истраживачки рад кроз предмет завршног рада и одбрану завршног рада.
  • На првој години студија студент има 12 наставних предмета (10 обавезних предмета и 2 изборна предмета) и стручну праксу.
  • На другој години студија студент има 10 наставних предмета (8 обавезна предмета и 2 изборна предмета) и стручну праксу,
  • На трећој години студент има 8 наставних предмета (6 обавезних предмета и 2 изборна предмета), стручну праксу, предмет завршног рада (ПИР) и завршни рад
  • Студент је оптерећен активном наставом до 23 часовa, током једне радне недеље.
  • Примењен је европски систем преноса бодова (кредита) – ЕСПБ.
  • Основне струковне студије имају укупно 180 ЕСПБ.
  • Укупан број ЕСПБ, за сваки предмет, студент остварује на основу степена извршавања предиспитних и испитних обавеза.
  • Оцењивање студената се изводи оценама од 5 до 10, односно на основу европске скале, која је истоветна за све земље Европе, које припадају Европском образовном простору.
  • Сви предмети, предвиђени наставним планом и програмом, подељени су на обавезне (24) и изборне (6). Студијским програмом је предвиђено шест изборних блокова, од чега четири са два изборна предмета између којих се студент опредељује, и два изборна блока са три изборна предмета од којих студент бира један. Са листе изборних предмета, студент се опредељује за укупно шест изборних предмета у току студирања.

  Обезбеђено је континуирано праћење и анализа успешности студирања, на основу којих се доносе мере за побољшање процеса образовања и успешности студирања.

   

  Сврха студијског програма је:

  1. Подизање нивоа стручних компетенција физиотерапеута: високо образовани струковни физиотерапеут мора, по завршетку основних струковних студија, бити оспособљен за реалан, свакодневни практичан рад са пацијентима у процесу хабилитације и рехабилитације, тј. да у потпуности влада струковним вештинама, оптималним и ефикасним процедурама, методама и техникама. Та знања и вештине ће им омогућити на пословима превенције и рехабилитације да раде са оболелим и здравим људима сваке животне доби у здравственим установама, климатско-бањским лечилиштима а поред тога и рад у спортским клубовима, фитнес центрима, итд..
  2. Усклађивање образовања са реалним потребама друштва и система здравствене заштите. Струковни физиотерапеути својим професионалним радом допринеће развоју здравственог система у Републици Србији.
  3. Усклађивање образовања струковних физиотерапеута Републике Србије са образовањем физиотерапеута у Европи и омогућавање трансфера стечених кредита.
  4. Увођење система квалитета у образовању у оквирима међународних стандарда: високо образовани струковни физиотерапеут мора да усвоји и основна знања и вештине за познавање организације и руковођења у здравственим институцијама.
  5. Процес струковне едукације у Високој медицинској школи струковних студија "Милутин Миланковић", уз сталне иновације наставних планова и програма и увођење нових знања и вештина, подразумева и негујућ однос према развијању хуманих и етичких принципа рада у здравственој струци, у складу са свим прихваћеним међународним етичким кодексима.

   

  Циљеви студијског програма:

  1. Да струковним физиотерапеутима пружи максимум савременог теоријског знања из медицинске рехабилитације и блиских подручја, неопходног за ефикасан рад у хабилитацији и рехабилитацији пацијената и других клијената који траже додатну здравствену бригу, заштиту и функционално оспособљавање.
  2. Да струковним физиотерапеутима пружи могућност оптималног савладавања и реалног увежбавања вештина, односно процедура, метода и техника, неопходних за процесе хабилитације и рехабилитације различитих популација пацијената и клијената.
  3. Да струковним физиотерапеутима у склопу најсавременије едукације и менторског рада, пружи елементе контроле, праћења и истраживања у процесу ране детекције, функционалне дијагностике, хабилитације и рехабилитације различитих клиничких популација и клијената, који би на бази савремене анализе били основ за даље унапређење процеса ране детекције, правовремене дијагностике, хабилитације и рехабилитације и побољшања едукације струковних физиотерапеута.
  4. Да струковним физиотерапеутима омогући упознавање са свим облицима хабилитационих и рехабилитационих процедура од ране рехабилитације у јединицама интезивне неге до акутних, постакутних и хроничних стања интерних, неуролошких, хируршких, педијатријских, геријатријских и свих других пацијената на одељењима, у рехабилитационим центрима и у кућним условима.
  5. Да струковним физиотерапеутима, поред савременог теоријског знања и увежбавања и усвајања практичних вештина у процесима хабилитације и рехабилитације, пружи и довољно општег и допунског образовања кроз изборне предмете и едукативне курсеве и семинаре.
  6. Да кроз цео процес едукације струковних физиотерапеута провејава дух хуманости, посвећености и етичности, неопходан за квалитетан рад здравствених радника и сарадника.

   

  Компетенције дипломираних студената

  Студијски програм основних струковних студија Струковни физиотерапеут дизајниран је да омогући студентима стицање општих и предметно-специфичних компетенција. Конкретно, овај студијски програм ће омогућити студентима да стекну следеће опште компетенције:

  • да раде на превенцији болести и промоцији и очувању физичког и менталног здравља у адекватним здравственим установама, специјалним установама и центрима, као и у склопу кућног лечења,

  • да критички размишљају и решавају сложене и непредвидиве проблеме, користећи сву медицинску опрему и апарате неопходне за рад, а уз поштовање етичких стандарда професије и закона,

  • да користе савремене информационе технологије у хабилитацији и рехабилитацији,

  • да успешно комуницирају у оквиру здравственог тима, са пацијентима којима пружају и основну психолошку подршку и са породицама пацијената,

  • да планирају и спроводе истраживања у области хабилитације и рехабилитације, обрађују податке уз помоћ одговарајућих статистичких процедура и објављују налазе истраживања широј стручној јавности,

  • да воде тимски рад, прихвате и узму у обзир конструктивну критику и коментаре и успешно развијају интерперсоналне односе у радном окружењу,

  • да примењују знања о комплексним физиолошким процесима, односно поремећајима регулаторних механизама од молекуларног нивоа до организма у целини у доношењу одлука у свакодневној клиничкој пракси,

  • да изводе различите дијагностичке и терапијске процедуре и технике у хабилитацији и рехабилитацији и воде здравствену документацију,

  • да у практичном раду примене стечена медицинска знања о могућностима процене и унапређењу квалитета живота, квалитета живота у вези са здрављем и социјалне партиципације, у складу са савременим биопсихосоцијалним приступом у здравственом раду.

  Поред наведених општих, студијски програм Струковни физиотерапеут ће омогућити свршеним студентима да стекну и следеће предметно-специфичне компетенције:

  • да рукују свим апаратима неопходним за дијагностичке и терапијске процедуре,

  • да примењују напредна теоријска и практична стручна знања из области кинезитерапије и физикалне терапије самостално или у тиму,

  • да развију основна теоријска и практична питања којима се бави савремена медицинска рехабилитација разних патолошких стања и обољења у области кардио-пулмологије, скелетно-мишићних дисфункција, неурологије, ортопедије, хирургије, трауматологије, педијатрије, реуматологије, геријатрије, онкологије и др.,

  • да развију и примењују стечена знања у рехабилитацији особа са широким спектром тешкоћа у моторичком развоју или тешкоћа у моторичком функционисању,

  • да развију и примењују знања и вештине процене различитих способности и функционалних домена код особа са моторичким тешкоћама током рехабилитације,

  • да разумеју значај физикалне терапије и рехабилитације од самог почетка лечења у превенцији компликација, бржем оспособљавању и постизању максималног функционалног опоравка у свим старосним добима,

  • да спроводе самостално терапеутске процедуре на основу плана лечења добијеног од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације,

  • да процењују и дефинишу функционално стање пацијента и да самостално постављају циљеве и праве план рехабилитације,

  • да компетентно и самостално обављају низ послова у области медицинске рехабилитације, односно поновног оспособљавања након одређеног патолошког стања у различитим медицинским областима,

  • да разумеју биолошко деловање физикалних агенаса (термотерапија, електротерапија, магнетотерапија, фототерапија, механотерапија, локална и општа хидротерапија, природни лековити чиниоци) на органе органске системе који се користе у превенцији и лечењу оболелих и повређених како би се спречио или умањио функционални дефицит и аплицирају их у складу са индикацијама и контраиндикацијама,

  • да примењују комплексан кинезитерапијски програм у циљу превенције и терапије разних патолошких стања,

  • да програм рехабилитације прилагођавају индивидуално према преосталим способностима пацијента, у складу са захтевима за повећање самасталности пацијента у оквиру активности дневног живота и пословних обавеза,

  • да примењују све облике рехабилитационих поступака повређених и оболелих, начине спровођења, општим и појединачним методама рада, принципима дозирања терапијских поступака, индикацијама и контраиндикацијама за примену појединих физикалних и кинезитерапијских процедура.

  Исходи учења су усаглашени са националним оквиром квалификација, у директној су вези са компетенцијама свршених студената и подразумевају извођење различитих хабилитационих и рехабилитационих процедура, третмана и техника у оквиру хабилитације и рехабилитације, руковање свим апаратима неопходним за дијагностичке и терапијске процедуре, коришћење информационих технологија, управљање процесом рехабилитације и вођење документације, спровођење терапеутског васпитног рада итд.

  Свршени студенти оспособљени су за рад у превенцији, хабилитацији и рехабилитацији у здравственим установама  различитог типа (болничким и клиничким одељењима, диспанзерима и амбулантама) и специјалним установама и центрима као и у ванболничким условима.

  Од студената који заврше овај програм очекујемо и да повећају стручну и стваралачку ефикасност, као и да наставе усавршавање на вишим степенима образовања.

   

  Структура студијског програма: 

  Редни број

  Шифра

  Назив

  Сем.

  Активна настава

  Ост.

  ЕСПБ

  Обавезни/
  Изборни

  Тип предмета

  П

  В

   ДОН

  СТИР/ИР

  ПРВА ГОДИНА

  1.

  ОСС001

  Анатомија

  1

  2

  1

  0

  0

  5

  5

  обавезни

  СС

  2.

  ОСС002

  Физиологија

  1

  2

  1

  0

  0

  5

  5

  обавезни

  СС

  3.

  ОСС049

  Кинезиологија 1

  1

  2

  2

  0

  0

  6

  6

  обавезни

  СС

  4.

  ОСС004

  Социјална медицина

  1

  2

  0

  0

  0

  3

  3

  обавезни

  АО

  5.

  ОСС005

  Примењена медицинска етика

  1

  2

  0

  0

  0

  2

  2

  обавезни

  СС

  6.

  ОСС006

  Енглески језик

  1

  2

  1

  0

  0

  3

  3

  обавезни

  АО

  7.

  ОССФ01

  Изборни блок 1

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС037

  Информатика са статистиком у здравству

  1

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

   

  ОСС044

  Специфичности у пружању здравствених услуга особама са неуроразвојним поремећајима

  1

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  8.

  ОСС007

  Патологија

  2

  2

  1

  0

  0

  5

  5

  обавезни

  СС

  9.

  ОСС050

  Кинезиологија 2

  2

  2

  2

  0

  0

  6

  6

  обавезни

  СК

  10.

  ОСС009

  Клиничка фармакологија

  2

  2

  2

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  11.

  ОСС051

  Основи клиничке медицине

  2

  3

  3

  0

  0

  8

  8

  обавезни

  СС

  12.

  ОССФ02

  Изборни блок 2

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС038

  Услуге раних интервенција у систему здравствене заштите

  2

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  СС

   

  ОСС047

  Промоција и превенција здравља

  2

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  13.

  ОСС052

  Стручна пракса 1

  2

  0

  0

  0

  0

  19

  5

  обавезни

  СК

  Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

  25

  15

  0

  74

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  40

   

   

   

   

  ДРУГА ГОДИНА

  14.

  ОСС053

  Општа кинезитерапија

  3

  2

  3

  0

  0

  7

  7

  обавезни

  СА

  15.

  ОСС054

  Општа физикална терапија

  3

  2

  2

  0

  0

  7

  7

  обавезни

  СA

  16.

  ОСС015

  Хирургија са ортопедијом

  3

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  17.

  ОСС023

  Медицинска рехабилитација

  3

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  18.

  ОСС024

  Здравствена нега у рехабилитацији

  3

  2

  2

  0

  0

  3

  3

  обавезни

  СK

  19.

  ОССФ03

  Изборни блок 3

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС041

  Менаџмент у здравству

  3

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

   

  ОСС042

  Здравствена економија и модели финансирања здравствене заштите

  3

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

   

  ОСС039

  Безбедносни ризици и претње по јавно здравље

  3

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  20.

  ОСС021

  Неурологија

  4

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  изборни

  СС

  21.

  ОСС055

  Клиничка физикална терапија 1

  4

  3

  4

  0

  0

  8

  8

  обавезни

  СК

  22.

  ОСС056

  Клиничка кинезитерапија 1

  4

  4

  4

  0

  0

  8

  8

  обавезни

  СК

  23.

  ОССФ04

  Изборни блок 4

  4

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

   

  ОСС067

  Медицински велнес и спа

  4

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  СС

   

  ОСС043

  Здравствено васпитање

  4

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

   

  ОСС040

  Здравствена и социјална заштита у ванредним ситуацијама

  4

  2

  2

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  24.

  ОСС057

  Стручна пракса 2

  4

  0

  0

  0

  0

  24

  7

  обавезни

  СК

  Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

  23

  17

  0

  77

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  40

   

   

   

   

  ТРЕЋА ГОДИНА

  25.

  ОСС026

  Психологија личности са менталном хигијеном

  5

  3

  1

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  АК

  26.

  ОСС059

  Клиничка физикална терапија 2

  5

  3

  4

  0

  0

  8

  8

  обавезни

  СК

  27.

  ОСС017

  Психијатрија

  5

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  28.

  ОСС058

  Протетика и ортотика

  5

  2

  2

  0

  0

  5

  5

  обавезни

  СС

  29.

  ОССФ05

  Изборни блок 5

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС065

  Масажа

  5

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  СС

   

  ОСС100

  Медицинска рехабилитација у педијатрији

  5

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  СС

  30.

  ОСС061

  Методологија истраживања у рехабилитацији

  6

  3

  2

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  АО

  31.

  ОСС060

  Клиничка кинезитерапија 2

  6

  5

  4

  0

  0

  8

  8

  обавезни

  СК

  32.

  ОССФ06

  Изборни блок 6

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС066

  Кинезиотејпинг

  6

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  СС

   

  ОСС062

  Медицинска психологија

  6

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  СС

  33.

  ОСС089

  Стручна пракса 3

  6

  2

  1

  0

  0

  40

  7

  изборни

  СК

  34.

  ОСС063

  Предмет завршног рада

  6

  0

  0

  0

  6

  0

  6

  обавезни

  СА

  35.

  ОСС064

  Завршни рад

  6

  0

  0

  0

  0

  12

  6

  обавезни

  СА

  Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

  22

  15

  6

  91

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  43

   

   

   

   

   

   

  Књига предмета   Књига наставника
   

   

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.