Open menu

  Струковна медицинска сестра-техничар

   

  Основне струковне студије за струковне медицинске сестре-техничаре представљају високо стручну едукацију медицинског кадра усмерену првенствено ка стицању знања применњивог у пракси,  кроз спровођење теоријске и практичне наставе. Стручно конципиран наставни план и програм, високо професионални наставни кадар, са опсежним клиничким искуством, као и реномиране наставне базе, гарантују адекватну едукацију високог струковног медицинског кадра. Садржај студијског програма обухвата сва подручја битна за образовање и рад будуће струковне медицинске сестре-техничара у широком спектру области здравствене неге. Програм је усклађен и чак унапређен у односу на сличне студијске програме у околним земљама и Европи.  

  Методе извођења наставе су осавремењене кроз видео презентације, демонстрације и увежбавање вештина, дискусионе групе, јавне часове, методолошко истраживање у сестринству, рад на рачунарима, информатику и статистику, менторско праћење сваког студента и на крају кроз израду завршног рада. Суштина овог студијског програма је теоријска и практична едукација за струковне медицинске сестре-техничаре који треба да усвоје вештине које се примењују у савременим облицима здравствене неге болесника, да овладавају руковањем модерним електронским апаратима за мониторинг виталних параметара пацијената и основама примене компјутеризованих апарата у савременој дијагностици и терапији, као и принципима припреме и праћења примене одговарајућих процедура неге и лечења. Програм је структуриран у складу са принципима дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије, као и Болоњском декларацијом:

  • Основне струковне студије трају три године (шест семестара).
  • Настава из једног наставног предмета се изводи у току једног семестра.
  • Студијски програм има укупно 42 предмета, а од тог броја студент полаже 37, уз завршавање 1225 сати клиничке стручне праксе, примењени истраживачки рад кроз предмет завршног рада и одбрану завршног рада.
  • На првој години студија студент има 13 наставних предмета (11 обавезних предмета и 2 изборна предмета) и стручну праксу.
  • На другој години студија студент има 14 наставних предмета (12 обавезних предмета и 2 изборна предмета) и стручну праксу,
  • На трећој години студент има 10 наставних предмета (8 обавезних предмета и 2 изборна предмета), стручну праксу, предмет завршног рада (ПИР) и завршни рад
  • Студент је оптерећен активном наставом до 22 часa, током једне радне недеље.
  • Примењен је европски систем преноса бодова (кредита) – ЕСПБ.
  • Основне струковне студије имају укупно 180 ЕСПБ.
  • Укупан број ЕСПБ, за сваки предмет, студент остварује на основу степена извршавања предиспитних и испитних обавеза.
  • Оцењивање студената се изводи оценама од 5 до 10, односно на основу европске скале, која је истоветна за све земље Европе, које припадају Европском образовном простору.
  • Сви предмети, предвиђени наставним планом и програмом, подељени су на обавезне (31) и изборне (6). Студијским програмом је предвиђено шест изборних блокова, од чега пет са два изборна предмета између којих се студент опредељује, и једног изборног блока са три изборна предмета од којих студент бира један. Са листе изборних предмета, студент се опредељује за укупно шест изборних предмета у току студирања.

  Обезбеђено је континуирано праћење и анализа успешности студирања, на основу којих се доносе мере за побољшање процеса образовања и успешности студирања.

   

  Сврха студијског програма је:

  1. Подизање нивоа стручних компетенција медицинских сестара-техничара: високо образована струковна медицинска сестра-техничар мора, по завршетку основних струковних студија, бити оспособљена за свакодневни практичан рад са пацијентима у процесу сестринске неге, тј. да у потпуности влада сестринским вештинама, оптималним и ефикасним процедурама, методама и техникама неге болесника на свим нивоима, тј. у зависности од стања пацијента. Та знања и вештине ће им омогућити рад у области превенције, примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите оболеле деце, одраслих и старих особа, као и омогућити рад у области социјалне заштите, просвете.
  2. Усклађивање образовања са реалним потребама друштва и система здравствене заштите. Струковне медицинске сестре-техничари својим професионалним радом допринеће развоју здравственог система у Републици Србији.
  3. Усклађивање образовања сестара Републике Србије са образовањем сестара у Европи и омогућавање трансфера стечених кредита.
  4. Увођење система квалитета у образовању у оквирима међународних стандарда. Високо образована струковна медицинска сестра-техничар мора да усвоји и основна знања и вештине за познавање организације и руковођења у здравственим институцијама.
  5. Процес струковне едукације у Високој медицинској школи струковних студија "Милутин Миланковић", уз сталну имплементацију иновација из области здравствене неге у наставне планове и програме, и перманентна увођења нових знања и вештина, негује и развија хумане и етичке принципе рада у здравственој струци.

   

  Циљеви студијског програма:

  1. Да струковним медицинским сестрама-техничарима пружи максимум савременог теоријског знања из сестринства, медицине и тангентних подручја, неопходног за ефикасан рад у здравственој нези пацијената и других клијената који траже додатну здравствену негу и заштиту.
  2. Да струковним медицинским сестрама-техничарима пружи могућност оптималног савладавања и практичног увежбавања вештина, односно процедура, метода и техника, неопходних за процес савремене здравствене неге болесника у различитим областима медицине.
  3. Да струковним медицинским сестрама-техничарима, у склопу најсавременије едукације и менторског рада, пружи елементе контроле, праћења и истраживања у процесу здравствене неге различитих популација болесника и клијената, који би на бази савремене информатичке и статистичке анализе били основ за даље унапређивање процеса здравствене неге.
  4. Да струковним мастер медицинским сестрама-техничарима, поред савременог теоријског знања и увежбавања и усвајања практичних вештина у процесу здравствене неге, пружи и довољно општег и допунског образовања кроз изборне предмете и едукативне курсеве и семинаре.
  5. Да се комплетан процес едукације струковних медицинских сестара-техничара реализује кроз поштовање принципа хуманости, посвећености и етичности, који представљају основ квалитетног рада здравствених радника и сарадника.

   

  Компетенције дипломираних студената

  Студијски програм основних струковних студија Струковна медицинска сестра-техничар дизајниран је да омогући студентима стицање општих и предметно-специфичних компетенција. Конкретно, овај студијски програм ће омогућити студентима да стекну опште компетенције:

  • да раде на превенцији болести и промоцији и очувању физичког и менталног здравља у адекватним  здравственим установама, специјалним установама и центрима, као и у склопу кућног лечења,

  • да примењују напредна теоријска и практична стручна знања, као и да постављају и примењују стандарде здравствене неге у свим специјалистичким гранама медицине самостално или у тиму,

  • да тачно примењују дијагностичке и терапијске процедуре,

  • да критички размишљају и решавају сложене и непредвидиве проблеме, користећи сву медицинску опрему и апарате неопходне за рад, а уз поштовање етичких стандарда професије и закона,

  • да користе савремене информационе технологије у здравcтвеној нези,

  • да спроводе здравствено-васпитни рад и здравствену негу базирану на доказима,

  • да успешно комуницирају у оквиру здравственог тима, са пацијентима којима пружају и основну психолошку подршку и са породицама пацијената,

  • да воде тимски рад, прихвате и узму у обзир конструктивну критику и коментаре и успешно развијају интерперсоналне односе у радном окружењу,

  • да планирају и спроводе истраживања у области сестринства, обрађују податке уз помоћ статистичких поступака и објављују налазе истраживања широј стручној јавности,

  • да планирају и воде здравствену документацију и евалуирају процес здравствене неге,

  • да прате и усвајају новине у овој области, радећи стално на свом усавршавању и унапређивању праксе;

  Поред наведених општих, студијски програм Струковна медицинска сестра-техничар ће омогућити свршеним студентима да стекну и следеће предметно-специфичне компетенције:

  • да изводе различите дијагностичке и терапијске процедуре и технике у оквиру здравствене неге и да рукују свим апаратима неопходним за дијагностичке и терапијске процедуре,
  • да примењују знања о комплексним патофизиолошким процесима, односно поремећајима регулаторних механизама од молекуларног нивоа до организма у целини у доношењу одлука у свакодневној клиничкој пракси,
  • да у практичном раду примене стечена знања о могућностима процене и унапређењу квалитета живота пацијената у складу са савременим биопсихосоцијалним приступом у здравственом раду,
  • да познају основна теоријска стручна знања из различитих медицинских области,
  • да примењују напредна теоријска и практична стручна знања о сестринским процедурама здравствене неге у интерној медицини, гинекологији и акушерству, неурологији, психијатрији, инфектологији, рехабилитацији, педијатрији, примарној здравственој заштити, онкологији, интензивној нези, геријатрији и у палијативном збрињавању пацијената,

  Исходи учења су усаглашени са националним оквиром квалификација, у директној су вези са компетенцијама свршених студената и подразумевају извођење различитих дијагностичких и терапијских процедура и техника у оквиру здравствене неге, руковање свим апаратима неопходним за дијагностичке и терапијске процедуре, коришћење информационих технологија, управљање процесом неге и вођење документације, спровођење здравствено васпитног рада итд.

  Свршени студенти оспособљени су за рад у превенцији, лечењу и рехабилитацији у здравственим установама  различитог типа (болничким и клиничким одељењима, диспанзерима и амбулантама) и специјалним установама и центрима као и у склопу кућног лечења (ванболничким условима).

  Од студената који заврше овај програм очекујемо и да повећају стручну и стваралачку ефикасност, као и да наставе усавршавање на вишим степенима образовања.

   

  Структура студијског програма: 

  Редни број

  Шифра

  Назив

  Сем.

  Активна настава

  Ост.

  ЕСПБ

  Обавезни/
  Изборни

  Тип предмета

  П

  В

   ДОН

  СТИР/ИР

  ПРВА ГОДИНА

  1.

  ОСС001

  Анатомија

  1

  2

  1

  0

  0

  5

  5

  обавезни

  СС

  2.

  ОСС002

  Физиологија

  1

  2

  1

  0

  0

  5

  5

  обавезни

  СС

  3.

  ОСС003

  Здравствена нега 1

  1

  2

  4

  0

  0

  6

  6

  обавезни

  СА

  4.

  ОСС004

  Социјална медицина

  1

  2

  0

  0

  0

  3

  3

  обавезни

  АО

  5.

  ОСС005

  Примењена медицинска етика

  1

  2

  0

  0

  0

  2

  2

  обавезни

  СС

  6.

  ОСС006

  Енглески језик

  1

  2

  1

  0

  0

  3

  3

  обавезни

  АО

  7.

  ОССС01

  Изборни блок 1

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС037

  Информатика са статистиком у здравству

  1

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

   

  ОСС044

  Специфичности у пружању здравствених услуга особама са неуроразвојним поремећајима

  1

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  8.

  ОСС007

  Патологија

  2

  2

  1

  0

  0

  5

  5

  обавезни

  СС

  9.

  ОСС008

  Здравствена нега 2

  2

  2

  3

  0

  0

  6

  6

  обавезни

  СК

  10.

  ОСС009

  Клиничка фармакологија

  2

  2

  2

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  11.

  ОСС010

  Интерна медицина

  2

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  12.

  ОСС011

  Здравствена нега у интерној медицини

  2

  2

  3

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СК

  13.

  ОССС02

  Изборни блок 2

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС038

  Услуге раних интервенција у систему здравствене заштите

  2

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  СС

   

  ОСС047

  Промоција и превенција здравља

  2

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  14.

  ОСС012

  Стручна пракса 1

  2

  0

  0

  0

  0

  17

  5

  обавезни

  СА

  Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

  26

  18

  0

  72

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  44

   

   

   

   

  ДРУГА ГОДИНА

  15.

  ОСС013

  Гинекологија и акушерство

  3

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  16.

  ОСС014

  Здравствена нега у гинекологији и акушерству

  3

  2

  2

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СК

  17.

  ОСС015

  Хирургија са ортопедијом

  3

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  18.

  ОСС016

  Здравствена нега у хирургији и ортопедији

  3

  2

  2

  0

  0

  5

  5

  обавезни

  СК

  19.

  ОСС023

  Медицинска рехабилитација

  3

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  20.

  ОСС024

  Здравствена нега у рехабилитацији

  3

  2

  2

  0

  0

  3

  3

  обавезни

  СК

  21.

  ОССС03

  Изборни блок 3

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС041

  Менаџмент у здравству

  3

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

   

  ОСС042

  Здравствена економија и модели финансирања здравствене заштите

  3

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

   

  ОСС039

  Безбедносни ризици и претње по јавно здравље

  3

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  22.

  ОСС019

  Инфективне болести са специјалном епшидемиологијом

  4

  2

  0

  0

  0

  3

  3

  обавезни

  СС

  23.

  ОСС020

  Здравствена нега у инфектологији

  4

  2

  2

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СК

  24.

  ОСС021

  Неурологија

  4

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  25.

  ОСС022

  Здравствена нега у неурологији

  4

  2

  2

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СК

  26.

  ОСС017

  Психијатрија

  4

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  27.

  ОСС018

  Здравствена нега у психијатрији

  4

  2

  2

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СК

  28.

  ОССС04

  Изборни блок 4

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС048

  Рад са групом у сестринству

  4

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

   

  ОСС043

  Здравствено васпитање

  4

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

   

  ОСС040

  Здравствена и социјална заштита у ванредним ситуацијама

  4

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  29.

  ОСС025

  Стручна пракса 2

  4

  0

  0

  0

  0

  31

  5

  обавезни

  СА

  Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

  28

  14

  0

  96

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  42

   

   

   

   

  ТРЕЋА ГОДИНА

  30.

  ОСС026

  Психологија личности са менталном хигијеном

  5

  3

  1

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  АО

  31.

  ОСС027

  Методика и организација здравствене неге

  5

  2

  2

  0

  0

  7

  7

  обавезни

  СС

  32.

  ОСС028

  Педијатрија

  5

  2

  0

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СС

  33.

  ОСС029

  Здравствена нега у педијатрији

  5

  2

  2

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СК

  34.

  ОСС030

  Здравствена нега у примарној здравственој заштити

  5

  2

  2

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СА

  35.

  ОСС033

  Здравствена нега онколошких болесника

  5

  2

  2

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СК

  36.

  ОСС031

  Здравствена нега у геријатрији

  6

  4

  2

  0

  0

  4

  4

  обавезни

  СК

  37.

  ОСС032

  Методологија истраживања у сестринству

  6

  2

  2

  0

  0

  2

  3

  обавезни

  АО

  38.

  ОССС05

  Изборни блок 5

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС045

  Палијативно збрињавање

  6

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  СА

   

  ОСС101

  Маркетинг здравствених услуга

  6

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  39.

  ОССС06

  Изборни блок 6

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСС046

  Породична медицина са здравственом негом

  6

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  СС

   

  ОСС062

  Медицинска психологија

  6

  2

  1

  0

  0

  4

  4

  изборни

  АО

  40.

  ОСС034

  Стручна пракса 3

  6

  0

  0

  0

  0

  40

  6

  обавезни

  СА

  41.

  ОСС035

  Предмет завршног рада

  6

  0

  0

  0

  6

  0

  6

  обавезни

  СА

  42.

  ОСС036

  Завршни рад

  6

  0

  0

  0

  0

  12

  6

  обавезни

  СА

  Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

  23

  15

  6

  93

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  44

   

   

   

   

   

  Књига предмета   Књига наставника
   

   

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.